Home » Bera: U sistemu zdravstvenog osiguranja roditelji njegovatelji dobivaju status osiguranika

Bera: U sistemu zdravstvenog osiguranja roditelji njegovatelji dobivaju status osiguranika

Osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH na snagu će stupiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, što znači da će u sistemu zdravstvenog osiguranja roditelji njegovatelji dobiti status osiguranika.

To je omogućeno na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, a ranije je ovaj zakon usvojio Predstavnički dom.

Zakonom je predviđen status osiguranika roditelju njegovatelju, kao i određen obaveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Dakle, uvodi se status osiguranika za roditelja njegovatelja u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima u FBiH.

– Zakonom o roditeljim njegovateljima u Federaciji uređen je pojam i status roditelja njegovatelja, kao i pravo roditelja njegovatelja na materijalnu potporu u vidu mjesečne naknade i pripadajućih doprinosa, postupak ostvarivanja prava, finansiranje, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava roditelja njegovatelja u FBiH. Člankom 11. navedenog zakona utvrđeno je da roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u Federaciji sukladno Zakonu o radu na koju se uplaćuju doprinosi za mirovino-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Predviđena sredstava za ove namjene osigurana su u federalnom proračunu u iznosu od 17.541.857 KM – kazala je Feni pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera.

  Nakon ulaska Hrvatske u šengenski prostor, bh. prevoznike čeka niz teškoća

Dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju određuje se i obveznik uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za osiguranika-roditelja njegovatelja, što je centar za socijalni rad, odnosno općinska služba za socijalnu zaštitu.

– Uplata se vrši iz sredstava federalnog proračuna doznačenih njegovatelju sukladno odredbama Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH i propisima donesenim na temelju zakona – dodala je Bera.