Home » Ministar Isak na Trećoj revizijskoj konferenciji o sprječavanju rodno zasnovanog nasilja

Ministar Isak na Trećoj revizijskoj konferenciji o sprječavanju rodno zasnovanog nasilja

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak učestvovao je večaras na Trećoj revizijskoj konferenciji o sprječavanju rodno zasnovanog nasilja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koju su organizovali predstavnici Misija OSCE-a u BiH.

Cilj konferencije je da se u prisustvu Generalne sekretarke OSCE-a, nastavi i jača uspostavljeni dijalog te postigne dogovor o zajedničkim aktivnostima na borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u narednom razdoblju.

Ministar Isak je u svom izlaganju naglasio da su predstavnici Federalnog MUP-a na novom nastavnom planu i programu osnovne policijske obuke radili zajedno sa predstavnicima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Misije OSCE-a u BiH, Vijeća Evrope, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za sigurnosne i mirovne studije), Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i policijskim službenicima Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Kada je u pitanju implementacija Nastavnog plana i programa ministar Isak je istakao da je neophodno izvršiti i korekcije u Pravilniku o unutrašnjioj organizaciji Federalnog MUP-a, odnosno da je potrebno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji definisati radna mjesta u skladu sa utvrđenim Nastavnim planom i programom te da je izrada Pravilnika u završnoj fazi i da će u narednom periodu biti dostavljena na saglasnost Vladi FBiH.
Novi nastavni plan i program zadovoljit će potrebe policijskih uprava za policijskim službenicima koji će po okončanju osnovne policijske obuke biti spremni kvalitetnije odgovoriti izazovima iz oblasti nasilja u porodici, maloljetničke delinkvencije, posebnih istražnih radnji te drugim sigurnosnim izazovima.

„Policijski službenici koji su angažovani na poslovima nasilja u porodici kontinuirano se educiraju prema planu i programu koji donose kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i planu i programu koji se provodio kao dio specijalistićke obuke na Akademiji, a u toku je i obuka za polaznike Policijske akademije Federalnog MUP-a o temi rodno zasnovanog nasilja u okviru projekta „Jačanje kapaciteta krivičnog pravosuđa u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u Jugoistočnoj Evropi“ koja se realizuje u organizaciji OSCE-a“, izjavio je ministar Isak.

Tokom obraćanja ministar Isak istakao je da je pitanje smjernica za djelovanje policijskih službenika definisano Pravilnikom o načinu provođenja zaštitnih mjera za učinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije i provodi se kroz edukaciju policijskih sužbenika, a naročito kroz specijalističku obuku na Policijskoj akademiji u pogledu davanja jasnih uputstava u skladu sa zakonskim odredbama za postupanje policijskih sužbenika u slučaju nasilja u porodici.

Federalni MUP je preduzeo aktivnosti na izmjenama Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koji su u nadležnosti policije a koje se odnose na obavezno utvrđivanje i razmatranje procjene rizika gdje se jedan segment odnosi i na oružje. Pravilnik je dostavljen svim kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova na razmatranje te primjedbe i sugestije, a u narednom periodu planirana je edukacija policijskih službenika te finaliziranje teksta navedenog Pravilnika.

Ministar Isak je na kraju izlaganja pohvalio zalaganje Gendera centra Federacije BiH na aktivnostima koje poduzima kako bi se unaprjedila legislativa u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Također se zahvalio predstavnicima OSCE-a na permanentnoj podršci naglasivši da zaštita žrtve od rodno zasnovanog nasilja i bilo kojeg drugog oblika nasilja koje je počinjeno zbog rodnog identiteta ili rodnog izražavanja treba biti sankcionisano i to mora biti jedan od prioriteta u radu policije, ali i tužilačkih, odnosno sudskih organa.