Home » Na snagu stupio novi Zakon o radu u FBiH

Na snagu stupio novi Zakon o radu u FBiH

Sve osobe koje danas stupe u radni odnos poslodavac je dužan odmah prijaviti te im u roku od nekoliko sati dostaviti preslike prijava na obvezno osiguranje, piše Večernji list.

Također, od jučer na prostoru FBiH vrijedi drugačiji obračun plaća, godišnji odmor duži je nekoliko dana, kao i druga pravila kada je riječ o bolovanju…

Naime, nakon brojnih izmjena i dorada te odluke Ustavnog suda, jučer je na snagu stupio novi Zakon o radu na području FBiH, koji bi trebao urediti odnose između poslodavca i radnika. Cilj ovog zakona je, između ostaloga, i omogućavanje što bolje, pravednije i učinkovitije zaštite prava radnika te olakšavanje i ubrzavanje procesa kolektivnog pregovaranja, onemogućavanje eventualne zloupotrebe, a sve radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u Federaciji BiH, osiguranja jednakih uvjeta rada i sprečavanje nerealnih utuživanja po osnovi različito reguliranih prava iz radnog odnosa.

Jedna od novina je i odredba koja propisuje da se, ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuju odredbe ovog zakona. Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu, a pri tom nije uređeno ovim zakonom, primjenjuju se odredbe kolektivnog ugovora.

Uvedeno je rješenje koje vodi ujednačavanju i pojednostavljenju načina obračuna plaća. Dodana je i odredba po kojoj radni učinak na osnovi potreba procesa rada može definirati isključivo poslodavac. Izmijenjen je i članak 78. tako da Vlada FBiH utvrđuje najnižu plaću nakon konzultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem. Ujedno, bruto društveni proizvod određen je kao jedini mjerljivi i relevantan podatak, što je u skladu s principima Evropske unije.

Člancima 9., 10. i 11. smanjen je postotak potreban za dokazivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, a cilj je omogućavanje prisutnosti i davanje prava što većem broju radnika i poslodavaca da, putem svojih sindikata i udruženja, sudjeluju u postupku pregovaranja i kreiranja kolektivnih ugovora.

Uvedena je i odredba koja osigurava da kolektivni ugovor može vrijediti za teritorij FBiH samo ako za to postoji opravdani interes FBiH radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u cilju osiguravanja jednakih uvjeta rada.

Jedna od novina je i da će Vlada FBiH svojim dokumentom utvrditi minimalna prava koja uređuje kolektivni ugovor. To Vladi omogućava, ako kolektivni ugovori ne bi bili zaključeni u propisanim rokovima, svojom interventnom mjerom osigurati neometano i kontinuirano ostvarivanje radničkih prava.

Na novi način je regulirano i korištenje godišnjeg odmora. Naime, godišnji odmor moguće je koristiti u dva dijela, s tim da drugi dio odmora iz prethodne godine treba biti iskorišten najdalje do 31. marta sljedeće godine.

Fokus