Home » Nezir Pivić imenovan za šefa Delegacije BiH pri Komitetu eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Nezir Pivić imenovan za šefa Delegacije BiH pri Komitetu eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Vijeće ministara BiH, na održanoj vanrednoj sjednici, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o imenovanju Delegacije Bosne i Hercegovine pri Komitetu eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval komitet).

Delegacija BiH (Moneyval delegacija), kao privremeno, interresorno i stručno tijelo Vijeća ministara BiH, između ostalog, predstavljat će Bosnu i Hercegovinu i učestvovati u radu Moneyval komiteta te obavljati druge aktivnosti u cilju realizacije međunarodnih obaveza BiH u području borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

  Bosna i Hercegovina zauzela 80. mjesto u svijetu po digitalnoj kvaliteti života

Za šefa Moneyval delegacije BiH određen je Nezir Pivić iz Ministarstva pravde BiH, a članovi su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH.

Direktno.ba