Home » Održan sastanak Koordinacije direktora FUP-a i kantonalnih policijskih komesara

Održan sastanak Koordinacije direktora FUP-a i kantonalnih policijskih komesara

Redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije (FUP) i policijskih komesara/direktora uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH održan je u Tuzli 4. i 5. oktobra.

Direktor FUP-a Vahidin Munjić je otvorio sastanak i poželio dobrodošlicu u ime Federalne uprave policije i u svoje lično ime, a potom je zahvalio ministru unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudinu Mehanoviću i direktoru Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Dževadu Kormanu, koji je domaćin ovog dvodnevnog sastanka.

Ministar Mehanović je istakao da policijske strukture u Federaciji BiH u svom primarnom djelovanju moraju zadržati visok nivo međusobne operativne saradnje, budući da je od ključnog značaja za sigurnosni aspekt jednog društva, efikasan zajednički rad policijskih organa.

Podcrtao je jaku opredijeljenost Vlade Tuzlanskog kantona za materijalno-tehničko opremanje i kadrovsku popunjenost Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK, u kojem pravcu su i izdvojena značajna novčana sredstva ovoj upravi policije.

– Na ovaj način podignuta je efikasnost policije na visoki nivo u cilju osiguranja povoljnog stanja sigurnosti – kazao je Mehanović.

Na održanom sastanku, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, prvog dana razmatrana je Informacija o stanju kriminaliteta – sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, kao i stanje sigurnosti na području Federacije za januar 2023. godinu, te dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada i druga aktuelna pitanja u vezi s radom i djelovanjem policijskih struktura u FBiH.

Posmatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije BiH, a prema statističkim podacima uprava policije kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova, kao i podacima FUP-a koji su prezentovani po segmentima za izvještajni period januar-juni 2023. godine u odnosu na uporedni period 2022. godine, karakteriše smanjenje broja izvršenih krivičnih djela za 515 djela (ili 6,83 posto), te povećanje broja registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 125 prekršaja (ili 1,66 posto).

Kada je riječ o stanju sigurnosti na području FBiH, u julu 2023. godine u odnosu na isti mjesec 2022. godine, prema statističkim podacima karakteriše se smanjenje broja izvršenih krivičnih djela za 32 djela (ili 2,76 posto), broja napada na ovlaštena službena lica za jedan napad (ili 10 posto), te povećanje broja saobraćajnih nesreća za 302 nesreće (ili 15,35 posto), kao i broja registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 51 prekršaj (ili 3,23 possto).

Direktor Munjić je, nakon što su prisutni iznijeli najznačajnije sigurnosne aspekte na području kantona u FBiH, za izvještajni period januar – august 2023. godine, istakao da su navedene ocjene stanja sigurnosti date u odnosu na statističke pokazatelje, a koje nažalost ne prikazuju na objektivan način posmatrane oblasti.

Naveo je kako je nepobitna činjenica da je u prethodnom periodu došlo do počinjenja najtežih krivičnih djela prema životu i tijelu čovjeka, koji su uveliko doprinijeli osjećaju nesigurnosti među građanima.

– Međutim, policijski organi u FBiH svojim punim kapacitetima predano rade i radit će na preventivnom i represivnom djelovanju u odnosu na pojedince i grupe za koje postoji intencija da vrše krivična djela, odnosno prema onima koji su počinili ista – kazao je Munjić.

Rukovodioci policijskih organa u FBiH istakli su da krivična djela nasilja nad ženama koja su nažalost u posljednje vrijeme doživjeli ekspanziju, kako u zemljama okruženja tako i u Bosni i Hercegovini, zahtijevaju angažman svih institucija Bosne i Hercegovine, u okvirima svojih nadležnosti za rješavanje ovog izuzetno složenog pitanja.

Na ovom dvodnevnom sastanku učešće je uzela predstavnica Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini/EUSR-a Dijana Stevanović, koja je u konstruktivnim razgovorima prisutnih istakla podršku i usmjerenje Evropske unije u Bosni i Hercegovini vezanim za efikasno djelovanje policijskih organa u sprečavanju krivičnih djela nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Također, data je podrška efikasnoj razmjeni kriminalističko-obavještajnih podataka između policijskih agencija i usklađivanju legislative u državi kada je riječ o oružju i municiji u skladu sa direktivom Evropske unije, a koji je također utvrđen Analitičkim izvještajem uz Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU iz 2019. godine, kao i godišnjim izvještajima o napretku.

Predstavnici Delegacije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, upoznali su prisutne sa opredijeljenošću OSCE-a aktivnostima Radne grupe za harmonizaciju propisa o oružju i municiji sa pravnom stečevinom Evropske unije, u skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH od 31.08.2023. godine.

Također je istaknuta potreba aktueliziranja ILP modela razmjene kriminalističko-obavještajnih podataka između policijskih organa u FBiH, s ciljem unapređenja razmjene operativnih informacija putem elektronske razmjene podataka.

Predstavnik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Christopher McMurray, viši savjetnik za saradnju sa policijom, iz Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL), prisustvovao je predmetnom sastanku, na kojem je istakao svoju buduću saradnju sa svim policijskim agencijama na području Bosne i Hercegovine.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci.

Između ostalog, zaključeno je kako će se u cilju održavanja što višeg nivoa stanja sigurnosti na području Federacije BiH, u narednom periodu osnaživati i širiti međusobna saradnja FUP-a i uprava policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova po svim segmentima rada, u smislu održavanja sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti, saopćeno je iz FUP-a.

Tags