Home » Poslanici PFBiH usvojili Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH

Poslanici PFBiH usvojili Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH okončao je dvodnevnu sjednicu na kojoj je odobrio Nacrt zakona o zaštiti cvilnih žrtava rata u Federaciji BiH.

– Ovim zakonom utvrđuje se pojam i status civilnih žrtava rata, vrste i obim, uslovi i postupak za ostvarenje tih prava, svrha isplate novčanih naknada, način finansiranja i druga pitanja od značaja za zaštitu civilnih žrtava rata u FBiH – izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Zakon je definisao da su civilne žrtve rata civilne osobe kod kojih su tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, usljed ranjavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastupilo tjelesno ili mentalno oštećenje organizma ili značajno narušeno zdravlje, kao i nestanak ili pogibiju te osobe.

Status se priznaje i drugim osobama kod kojih je nastupilo oštećenje organizma u vezi sa ratnim događajem ako odgovarajuća prava nisu ostvarila ili ne mogu ostvariti po drugim propisima.

– Kao posebna kategorija civilnih žratava rata su osobe-civili koja su u istom periodu preživjela seksualno zlostavljanje ili silovanje. Također, u zakon se uvodi nova kategorija civilnih žrtava rata djeca koja su rođena iz čina ratnog silovanja, čime se rješava jedno izuzetno važno humano pitanje vezano za nevidljivost ove populacije – istakao je Drljača.

  Prema Takvimu Rijaseta IZ u BiH danas se obilježava Dan ašure

Dodaje je da je zakonom predviđeno da civilne žrtve rata mogu ostvariti sljedeća prava: ličnu invalidninu, mjesečno lično novčano primanje, dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, ortopedski dodatak, porodičnu invalidninu.

Ova bi se prava, kako kaže trebala finansirati iz federalnog i kantonalnog budžeta u omjeru 70 % -30 %. Osnovica za obračun ovih novčanih primanja iznosila bi 70 % od osnove utvrđenih federalnim propisom o pravima branilaca i članova njihovih porodica i usklađuje se sa istom osnovicom.

Ovo zakonsko rješenje sutra će razmatrati Dom naroda Parlamenta Federacije BiH nakon čega će vjerovatno biti upućeno u javnu raspravu.