Home » Pripremljeno oko 70 posto odgovora na Upitnik Evropske komisije

Pripremljeno oko 70 posto odgovora na Upitnik Evropske komisije

Priprema odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije koja su u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine odvija se predviđenom dinamikom, a do sada je pripremljeno oko 70 posto odgovora, te je istaknuto da nijedno pitanje ne predstavlja poseban izazov.

Odgovaranje na Upitnik jedan je od koraka u pristupanju države punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, a predviđeno je da se pripreme odgovori ili da doprinos za odgovore za nekoliko poglavlja.

Tako će Ministarstvo vanjskih poslova učestvovati u odgovaranju na određena pitanja iz oblasti regionalne saradnje i međunarodnih obaveza, iz oblasti pristupa tržištu rada, u dijelu koji se odnosi na konzularna pitanja te u okviru oblasti o kretanju kapitala i plaćanja, u dijelu koji se odnosi na međunarodnopravna pitanja.

Dio pitanja predviđeno je za ovo ministarstvo i iz poglavlja 23. (Pravosuđe i osnovna ljudska prava), u okviru Građanskih prava EU – prava na slobodno kretanje i boravak, te diplomatska i konzularna zaštita. Ministarstvo je zaduženo i za oblast koja se u okviru poglavlja 24. tiče migracija, vizne politike, zaštite eura od krivotvorenja te u okviru strateških inicijativa da bi se pomoglo stvaranje evropskog istraživačkog prostora u dijelu koji se odnosi na konzularna pitanja.

Također, priprema odgovore i na pitanja iz poglavlja 26. (Obrazovanje i kultura), u okviru Obrazovanja, osposobljavanja i mladih – Pristupa obrazovanju građana Evropske unije, u dijelu koji se odnosi na brojčane podatke kojima raspolaže MVP o broju državljana EU koji se obrazuju u BiH.

Tu su i poglavlja 30. (Vanjski odnosi), u okviru Zajedničke trgovinske politike i Razvojne politike i humanitarne pomoći, u dijelu koji se odnosi na multilateralna pitanja, te poglavlja 31. (Vanjska, sigurnosna i odbrambena politika), u okviru Zajedničke vanjske i sigurnosne politike, kao i Zajedničke sigurnosne i odbrambene politike EU, koja je sastavni dio Zajedničke vanjske i sigurnosne politike.

– Postoji određeni broj pitanja za koja moramo sačekati stav Predsjedništva BiH, a potom dati odgovor Ministarstva, zbog ustavnih i zakonskih nadležnosti. Osim toga, postoji i određeni broj pitanja kojima se traži dostavljanje vrlo obimne evidencije, za što će Ministarstvo morati uložiti više vremena za pripremu odgovora – pojašnjeno je.

Ministarstvo je u novembru imenovalo Koordinacioni tim za pripremu i izradu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu mišljenja o bh. zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji, a radi osiguranja efikasne koordinacije pripreme i izrade odgovora. Prijedloge odgovora pripremaju nadležne organizacione jedinice Ministarstva vanjskih poslova BiH, a Koordinacioni tim ih usmjerava, razmatra prijedloge odgovora i verificira ih.

Članovi koordinacionog tima su predstavnici Kabineta ministra, Kabineta zamjenika ministra, predstavnik sekretara, svi pomoćnici ministra, uključujući osim pomoćnika ministra za multilateralne odnose još dodatno i predstavnika Odsjeka za EU, te šefovi i predstavnici samostalnih organizacionih jedinica Ministarstva.

Na pitanje da li će biti potrebno predlagati i usvajati nove propise u procesu davanja odgovora na Upitnik, Feni je potvrđeno da Ministarstvo vanjskih poslova, u okviru svojih zakonskih nadležnost i u saradnji drugim bh. institucijama, ulaže kontinuirane napore radi usvajanja Zakona o vršenju vanjskih poslova BiH.

Ističu da je to neophodna osnova za unapređenje postojeće strukture i tehničke osposobljenosti za učešće u vanjskoj, sigurnosnoj i odbrambenoj politici u vrijeme pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

– S tim u vezi, a tokom ovog procesa, posebno se u obzir uzimaju obaveze u ovom domenu preuzete Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, ali i ključne smjernice zajedničke vanjske i sigurnosne politike Evropske unije – zaključili su iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Faktor.ba