Home » PUFBiH poziva porezne obveznike da podnesu porezne prijave

PUFBiH poziva porezne obveznike da podnesu porezne prijave

Porezna uprava Federacije BiH podsjetila je porezne obveznike – pravna lica, poduzetnike i građane, da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima, do 31. marta 2021. podnesu Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2020. – Obrazac GPD-1051 i Prijavu poreza na dobit za 2020.

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice – rezident FBiH (za dohodak ostvaren u i izvan FBiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji FBiH), ako je ostvario dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu, dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, te dohodak direktno iz inostranstva.

Isto važi za fizičko lice koje je ostvarilo dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, te dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog tim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave.

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna od 300 do 3.000 KM.

Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju propisanu zakonom elektronskim putem podnose: privredna društva i druga pravna lica – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u FBiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje).

Ako ne podnese propisane porezne prijave poreza na dobit, porezni obveznik će biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 3.000 KM do 100.000 KM.

Napominju da su od 1. januara 2021. svi porezni obveznici koji su obavezni da podnesu porezne prijave propisane Zakonom o porezu na dobit, iste dužni podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH isključivo elektronskim putem.

Porezni obveznici koji su registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a, prijavu poreza na dobit od 1. januara 2021. moći će podnijeti elektronski s već postojećim pristupom E-uslugama, bez bilo kakvih dodatnih kontakata s Poreznom upravom.

Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH i Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH.

Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave:
VIDEO, u dijelu: “E-USLUGE/SERVISI“.

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem e-maila: [email protected]; telefona na web stranici Porezne uprave FBiH u dijelu kontakti, a za tehničku podršku u vezi preuzimanja certifikata na mail [email protected].

Porezni obveznik koji ne podnese porezne prijave izlaže se riziku da Porezna uprava podnese prijavu uime poreznog obveznika za što je propisana novčana kazna od 500 do 50.000 KM, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Fokus.ba