Home » Sindikat metalaca ZDK: Usvojen izvještaj o radu za prošlu i plan rada za ovu godinu

Sindikat metalaca ZDK: Usvojen izvještaj o radu za prošlu i plan rada za ovu godinu

Na e-mail adresu našeg medija stiglo je saopštenje za javnost od Sindikata metalaca ZDK-a koje prenosimo u cjelosti.

– Kantonalni odbor Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 44. redovnoj sjednici razmatrao i jednoglasno usvojio Izvještaj o radu za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu.

Kao i prethodnih godina, Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona, predsjednik i kantonalni odbor, bio je maksimalno uključen u sve aktivnosti u sindikalnim organizacijama, dajući puni doprinos u cilju zaštite i poboljšanja materijalnog statusa i položaja radnika, odnosno prava iz radnog odnosa i u vezi sa radnim odnosima, u skladu sa ingerencijama kantonalnog sindikata.

Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona čini sedam aktivnih sindikalnih organizacija u firmama ArcelorMittal Zenica, Mann Hummel Tešanj,  Preis Usora, Pobjeda Tešanj, Excel Maglaj, Prevent FAD Jelah i Željezara Zenica, koje zastupaju oko 4300 radnika u ovom, isključivo privatnom sektoru.

U aktivnostima Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona dominirala je problematika u sindikalnim organizacijama – kolektivni pregovori i borba za veće plate i naknade, donošenje i usklađivanje pravilnika o radu i pravilnika o zaštiti na radu, procjena rizika, zaštita sindikalnih povjerenika, uslovi rada, beneficirani straž u ArcelorMittal Zenica, zaštita invalida II kategorije, osiguranje prava na regres, neuvezan radni staž, reagovanja na kršenje zakonskih propisa od strane pojedinih poslodavca, učešće u donošenju ili izmjeni nekoliko važnih zakonskih propisa putem davanja primjedbi, prijedloga i sugestija – Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o minimalnoj plati, pravnilnici iz oblasti zaštite na radu, te niz drugih radničkih i sindikalnih problema. U slučajevima kršenja prava radnika, nekoliko puta su podnešene prijave kantonalnoj i federalnoj inspekciji rada i zaštite na radu  – neizdavanje ozljednog lista, zaštita sindikalnog povjerenika, zaštita na radu, zloupotreba preraspodjele radnog vremena i drugo.

Održano je ukupno 11 sjednica Kantonalnog odbora, na kojima je obrađeno blizu 80 tačaka dnevnog reda. Kao i prethodnih godina,  zadržana je praksa održavanja proširenih sjednica Kantonalnog odbora – održane su ukupno četiri takve sjednice, na kojima su učestvovali predsjednici svih sindikalnih organizacija članica ovog sindikata.

Prošla godina bila je u znaku borbe sa negativnim uticajem inflacije na materijalni položaj radnika. Od strane Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona je već početkom marta 2022. godine svim poslodavcima upućen zahtjev za poduzimanje hitnih mjera radi ublažavanja posljedica inflacije na kupovnu moć radnika, odnosno povećanje plata, naknada koje nemaju karakter plaće ili na drugi način.

Izuzetno je važno da su kroz kolektivne ugovore odnosno pregovore o materijalnim pravima radnika, plate radnika u svim firmama u kojima djeluju naše sindikalne organizacije, od početka prošle godine povećane od 11 do 22 posto.

Iako se radi o značajnom povećanju u odnosu na godinu ranije, obzirom na inflaciju, rast cijena i iznos potrošačke korpe, povećanje plata i naknada ostaje ključni zahtjev sindikata i u narednom periodu.

Slijedom Uredbe Vlade Federacije BiH o pomoći stanovništvu iz jula 2022. godine, od strane Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona je 14.07.2022. godine svim poslodavcima dostavljen zahtjev za isplatu jednokratne podrške radnicima, kao vid pomoći u ublažavanju posljedica inflacije.

Na osnovu informacija o vrlo malom broju subjekata koji su isplatili pomoć, prema Vladi Federacije je od strane Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona 10.10.2022. godine upućen Zahtjev za izmjenu člana 19. Uredbe o pomoći stanovništvu, na način da se poslodavci obavežu na isplatu novčane pomoći radnicima, kao i da se utvrdi donji iznos ove naknade.

Iako su se deklarativno zalagali za povećanje radničkih primanja, do javne objave ovog našeg zahtjeva vrlo je mali broj poslodavaca isplatio tu pomoć, iako je ista u potpunosti oslobođena od poreza i doprinosa. U većini firmi u kojima djeluju naše organizacije pomoć radnicima je isplaćena, s tim da je samo Mann Hummel isplatio maksimalni iznos od 1080 KM.

Kao veoma bitan aspekt rada ovog sindikata, treba istaći da je od strane Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona prošle godine pruženo 647  usluga pravne pomoći organizacijama, organima i članovima sindikata pojedinačno koji su pomoć tražili. Ova pomoć se sastojala u davanju pravnih savjeta, mišljenja, sačinjavanju različitih podnesaka za članove sindikata, zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa, žalbi, prigovora, tužbi, kako u postupku ostvarivanja prava iz radnog odnosa tako i u komunalnim i drugim predmetima, te  učešću i pravnom savjetovanju u kolektivnim pregovorima, sačinjavanju prijedloga kolektivnih ugovora i sporazuma, pravnoj pomoći u organizaciji štrajkova ili protesta itd.

Pravnu pomoć smo pružali organizacijama iz našeg  ali i iz drugih kantona, koji nas cijene kao subjekt od kojeg mogu dobiti adekvatan, stručan i što je najvažnije, dobronamjeran savjet i pomoć. Pravnu pomoć smo pružali i organizacijama koje nisu članice sindikata metalaca, kao i radnicima koji nisu sindikalno organizovani, te radnicima iz drugih branši. Ako bi ovu pravnu pomoć vrednovali prema važećoj Advokatskoj tarifi, radi se o iznosu od oko 140 hiljada KM na godišnjem nivou.

Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona je aktivno učestvovao u donošenju ili izmjenama i dopunama nekoliko važnih zakonskih i podzakonskih propisa, te putem medija ili na drugi način djelovao prema donosiocima odluka. Pored ostalog, rađene su analize i date primjedbe na nacrt Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Pravilnika o postupku za raspoređivanje radnika na poslove povećanim rizikom i ljekarskim pregledima na tim radnim mjestima, Pravilnika o sadržaju i načinu prijave povrede na radu i profesionalnog oboljenja i dr.

Svjesni velikog značaja krovne organizacije sindikata, učestvovali smo u svim aktivnostima koje je poduzimao Savez samostalnih sindikata BiH u cilju zaštite prava i interesa radnika, uz maksimalnu podršku sa naše strane. Neke od ovih aktivnosti smo i inicirali.

Iako funkcioniše u nemogućim uslovima, krovna organizacija sindikata na čelu sa predsjednikom Selvedinom Šatorovićem, koji nam je uvijek bio na raspolaganju, davala je svoj maksimum u nikad težoj sindikalnoj borbi. Kruna djelovanja Saveza samostalnih sindikata BiH u prošloj godini je usvajanje nacrta Zakona o minimalnoj plati, na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  održanoj 05.10.2022. godine.

Ovo je prvi put u poslijeratnoj istoriji da je najviši zakonodavni organ u Federaciji usvojio zakon koji je inicirao sindikat, iako je još dug put do konačnog usvajanja. Zaključkom Parlamenta iz marta 2022. godine, Zakon o minimalnoj plati se mora razmatrati u paketu sa novim Zakonom o doprinosima i Zakonom o porezu na dohodak.

Svakako treba istaći i to da je Parlament Federacije BiH 26. maja 2022. godine usvojio izmjenu Zakona o radu koja se odnosi na član 114. ovog zakona, izuzetno bitan za ostvarivanje prava radnika.

Ranije je odlukom Ustavnog suda Federacije utvrđeno da je član 114. Zakona o radu (član 9. izmjena i dopuna zakona iz 2018. godine) neustavan, jer se njime krši ustavno pravo radnika na pristup sudu. Ocjena ustavnosti ovog člana zakona je pokrenuta na inicijativu Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona 24.12.2018. godine.

Izmjena Zakona o radu rezultat je zajedničkih aktivnosti Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, Sindikata metalaca Federacije BiH i Saveza samostalnih sindikata BIH, uz veliku podršku potpredsjednika Federacije BiH Milana Dunovića, koji je kao jedan od ovlaštenih predlagača ocjene ustavnosti zakona podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti u aprilu 2019. godine.

Treba pomenuti da su aktivnosti ovog sindikata početkom prošle godine, zajedno sa Savezom samostalnih sindikata BiH dovele i do usvajanja dopune Zakona o električnoj energiji, kojom je rast cijena električne energije ograničen na najviše 20% u odnosu na prethodnu godinu.

Time je osujećena namjera da se cijena struje za realni sektor poveća i do 600%. Poučeni ranijim iskustvima, to bi sigurno imalo ogromne posljedice po status i materijalni položaj radnika.

Jedna od značajnijih inicijativa Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona u prošloj godini bilo je upućivanje zahtjeva prema Ministarstvu rada i socijalne politike Federacije BiH, 08.06.2022. godine, za proširenje primjene Granskog kolektivnog ugovora za metalski sektor na sve poslodavce u ovoj grani.

Ministarstvo rada i socijalne politike je 07.07.2022. godine donijelo Odluku o proširenju primjene Granskog kolektivnog ugovora na sve poslodavce iz grane metala, bez obzira na njihovo članstvo u Udruženju poslodavaca. Time su odredbe Granskog kolektivnog ugovora definitivno postale obavezujuće za sve poslodavce u ovoj grani, što je od velikog značaja za radnike, posebno tamo gdje nema sindikata.

Navedeno se svakako odnosi i na povećanu najnižu osnovnu neto satnicu, koju je Sindikat metalaca Federacije BiH dogovorio sa Udruženjem poslodavaca prošle godine.

Uvezivanje staža je problem koji godinama opterećuje radnike Željezare, Rudstroja i Metalnog. Od Vlade i Parlamenta Federacije BiH smo u više navrata tražili da se u 2022. godini budžetom planiraju veća sredstva za uvezivanje staža. Ohrabruje da je sa milion maraka u 2020. godini, ova stavka je u 2023. godini planirana na 5,5 miliona KM, dok je godinu ranije iznosila 4,4 miliona KM.

U 2022. godini uvezan je staž za devet radnika Metalnog Zenica koji su ostvarili uslove za penziju, sredstvima odobrenim od Vlade Federacije u iznosu 100.329,57 KM, na osnovu odluke od 17.11.2022. godine. Također treba pomenuti da je slijedom inicijative Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 180. sjednici održanoj 05.09.2022. godine donijela odluku o izdvajanju 56 hiljada KM na ime uplate doprinosa sedam radnika Rudstroj Kakanj u stečaju, čime su se stekli uslovi da ovi radnici konačno odu u penziju.

Nažalost, za 12 radnika Željezare Zenica nisu odobrena sredstva po prošlogodišnjem Javnom pozivu federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, uz obrazloženje da šifra djelatnosti Željezare Zenica ne odgovara uslovima iz Javnog poziva.

Obzirom da je u pitanju firma u stečaju, ovo obrazloženje je za sindikat apsolutno neprihvatljivo, s čime je upoznata i Vlada Federacije i resorno ministarstvo. Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona zajedno sa Sindikatom Željezare Zenica poduzima i nastaviće poduzimati aktivnosti da se ovaj problem riješi, u što kraćem roku.

Kada je u pitanju primjena novog Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata, Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona je inicirao imenovanje povjerenika za zaštitu na radu od strane sindikata u svim firmama u kojima djeluju naše sindikalne organizacije.

Ovi povjerenici imaju posebno mjesto u provedbi zakona, naročito kod procjene rizika. Tokom jula i augusta prošle godine smo u više navrata predložili i tražili provođenje posebnih mjera zaštite na radu u uslovima ekstremnih vrućina, što je u većini slučajeva ispoštovano.

Prema Ministarstvu rada i socijalne politike Federacije BiH smo 04.10.2022. godine uputili reagovanje u vezi Instrukcije za procjenu rizika. Ista je u poslove sa povećanim rizikom svrstala samo poslove sa visokim, odnosno vrlo visokim rizikom, iako je Pravilima o procjeni rizika i srednje veliki rizik kvalifikovan kao neprihvatljiv rizik.

Našim reagovanjem povodom Svjetskog dana zaštite na radu smo javno upozorili da je zaštita na radu u BiH, uz časne izuzetke, podređena zaradi i većoj produktivnosti, gdje radnici plaćaju ceh. Ulaganja u zaštitu na radu su u velikom broju slučajeva nedovoljna ili nepostojeća. Ako se i ulaže, vodi se računa o cijeni, a ne o kvalitetu.

Pažnja se u velikoj mjeri pridaje formi radi stvaranja privida poštivanja zakonskih obaveza, a ne sadržaju. U 2023. godini će aktivnosti sindikata na osiguranju poštivanja zakona i unapređenju zaštite na radu biti dodatno intenzivirane, u saradnji sa sindikalnim organizacijama, inspekcijama i resornim federalnim ministarstvom rada.

Tokom 2022. godine Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona imao je aktivnu saradnju sa Industriall Global Union, preko regionalnog ureda u Zagrebu. Od ove organizacije, koja broji preko 50 miliona članova širom svijeta i koja ima veliki uticaj, dobili smo značajnu podršku u našim sindikalnim aktivnostima, posebno u ArcelorMittal Zenica.

Svjesni značaja edukacije, tokom cijele godine smo intenzivno radili na informisanju i edukaciji naših sindikalnih povjerenika.

Krajem decembra 2022. godine smo organizovali veoma uspješan seminar/okrugli sto za tridesetak sindikalnih aktivista iz devet sindikalnih organizacija, dvadeseti po redu. Na seminaru je, uz stručne izlagače obrađeno pet veoma važnih tema iz oblasti zaštite na radu, radnih odnosa i djelovanja sindikata.

Mnoštvo pitanja, komentara, razmjena mišljenja, iskustava, pozitivne ali i primjera negativne prakse potvrda su značaja ovakvih vidova edukacije. Svi učesnici našeg seminara su dobili i odgovarajuće certifikate.

Nismo zapostavili ni sportske aktivnosti. U novembru prošle godine je održan 8. po redu Malonogometni turnir Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, na kojem je učešće uzelo stotinjak takmičara iz svih naših organizacija, te ekipe Cimosa iz Gradačca i Novog Travnika. Ovaj turnir nije samo sportska aktivnost nego i prilika za razmjenu informacija o aktivnostima sindikata, izgradnju zajedništva i kolegijalnosti, bez čega nema jake i ozbiljne organizacije.

Na kraju svakako moramo istaći da smo i tokom 2022. godine imali vrlo dobru saradnju sa medijima, uz davanje brojnih izjava ili saopštenja o aktivnostima sindikata ili aktuelnoj radničkoj problematici, s ciljem skretanja pažnje javnosti i donosilaca odluka na položaj radnika i radničke probleme. Medijima dugujemo veliku zahvalnost za korektno praćenje naših aktivnosti, što je od  velikog značaja za uspješno rješavanje mnogih problema.

U konačnici, ohrabruje nas trend rasta broja članova sindikata u skoro svim našim sindikalnim organizacijama. U prošloj godini postali smo bogatiji za više od 350 novih članova sindikata. To je dokaz rasta povjerenja u sindikat i prepoznavanja predanog rada i djelovanja naših sindikalnih povjerenika, u jednoj vrlo nezahvalnoj i neravnopravnoj borbi.

Da bi rezultati bili još bolji, podrška radnika sindikatu mora biti bar približno velika kao njihova očekivanja od sindikata – stoji u saopštenju od Sindikata metalaca ZDK-a.