Home » U BiH krajem januaru 2024. na evidenciji manje 2.939 nezaposlenih osoba

U BiH krajem januaru 2024. na evidenciji manje 2.939 nezaposlenih osoba

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31. januarom 2024. godine na evidencijama je prijavljeno 340.561 nezaposlena osoba, što u odnosu na 31. decembar 2023. godine predstavlja smanjenje za 2.939 osoba ili 0,86 posto.

Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 199.687 ili 58,63 posto su žene – navedeno je u mjesečnom „Statističkom pregledu stanja tržišta rada u BiH sa stanjem na dan 31. januar 2024.“

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,28 posto, zatim NKV radnici 29,31 posto, te radnici sa SSS 28,13 posto.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 31,50 posto, NKV radnica je 29,82 posto, a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 25,79 posto u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Posmatrano prema kvalifikacionoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalifikovanih (VKV) – 21 posto i kvalifikovanih (KV) – 48 posto radnica, u odnosu na udio nezaposlenih muškaraca u ukupnom broju nezaposlenih osoba. Kod ostalih kvalifikacija više je nezaposlenih žena nego muškaraca.

Podaci govore da je od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u januaru 2024. godine, novoprijavljenih osoba koje traže posao bilo 18.782 od čega 9.318 žena. Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 21.827. Broj brisanih žena sa evidencije je 10.363.

Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 7.530 ili 34,50 posto, od čega 4.060 žena ili 53,92 posto.

U januaru 2024. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.361 potrebu za zapošljavanjem novih radnika, od toga 700 žena, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 10.370.

Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 5.167 ili 49,83 posto.

U skladu s važećim zakonskim propisima, u januaru 2024. godine novčanu naknadu koristila je 15.841 osoba ili 4,65 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba. Broj žena koje su koristile novčanu naknadu iznosio je 7.344, što je 46,36 posto od ukupnog broja korisnika novčane naknade.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarile su 201.824 osobe ili 59,26 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH, od čega 117.081 žena ili 58,06 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2023. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 852.813, a od toga je 385.616 žena. U odnosu na novembar 2023. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,2 posto, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,1 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za decembar 2023. godine iznosila je 28,7 posto i u odnosu na novembar 2023. godine ostala je nepromijenjana.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za IV kvartal 2023. godine, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.398.000 osoba, dok je broj neaktivnih iznosio 1.481.000 osoba, saopćeno je iz Agencijeza rad i zapošljavanje BiH.