Home » Vlada FBiH – Izmjene i dopune Plana revizije privatizacije

Vlada FBiH – Izmjene i dopune Plana revizije privatizacije

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je izmjene i dopune Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2022. godinu.

Kako je saopćeno iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, prema obrazloženju Agencije za reviziju privatizacije, tokom 2022. godine došlo je do velikog broja zahtjeva nadležnih institucija u FBiH za pokretanje postupaka revizije privatizacije više privrednih društava.

Nakon njihovog razmatranja, zaključeno je da je za neka privredna društva potrebno što prije pokrenuti reviziju privatizacije i samim tim izaći iz okvira već usvojenog Plana rada Agencije za 2022. godinu.

Izmijenjenim planom za ovu godinu je, uz revizije u 13 privrednih društava i dvije banke, sada obuhvaćeno još jedanaest privrednih društava (Hepok d.d. Mostar, Centralno grijanje Tuzla, Vinarija Ljubušku, Bosnalijek d.d. Sarajevo, fabrike duhana Mostar i Sarajevo, Hotel Igman, Energoinvest Comet d.d. Sarajevo, Konfekcija Borac d.d. Travnik, UTP Dinara Bosansko Grahovo, Satex d.j.l.), te Depozitna banka d.d. Sarajevo.

O funkcioniranju sustava financijskog upravljanja

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila Konsolidirano izvješće o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH za 2021. godinu.

Obveznici primjene Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH zaduženi su da, najkasnije do 30.11.2022. izvrše unos podataka u Aplikaciju PIFC (Modul za financijsko upravljanje i kontrolu).

Obveznici koji to još nisu uradili, zaduženi su i da, sukladno Pravilniku o provođenju financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, imenuju koordinatora za financijsko upravljanje i kontrolu iz reda najvišeg rukovodstva, te da akt o imenovanju dostave Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31.12.2022., radi unosa u Registar koordinatora za financijsko upravljanje i kontrolu u javnom sektoru u FBiH

Vlada je zadužila Centralnu harmonizacijsku jedinicu Federalnog ministarstva financija da nastavi pružati podršku organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH u procesu uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole, s ciljem ispunjavanja obveza iz članka 90. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Odluke, izvještaji i zaključci

Vlada FBiH je, u svrhu uzgajanja poljoprivrednih kultura, Braniteljsko poljoprivrednoj zadruzi „Maslina“ Čitluk na privremeno korištenje, na period od pet godina i bez naknade dala zemljište farme Jasenice ukupne površine 37.617 m2.

Danas su prihvaćeni izvještaji o realizaciji Revidirane strategije BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2021. godinu federalnih ministarstava rada i socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, te zdravstva i obrazovanja i nauke.

Također, Vlada je usvojila izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH za prvih šest mjeseci 2022. godine.

Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji projekata sa objašnjenjem o uzrocima eventualnog odstupanja realizacije od planiranih ulaganja u projekte i zastojima u njihovoj realizaciji za prvi i drugi kvartal 2022. godine.

Vlada je potvrdila da su Nadzorni odbor Hrvatske pošte d.o.o. Mostar i JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dostavili izvještaje o radu za drugi  kvartal 2022. godine.

Data je preporuka za prijem u državljanstvo doktoru medicine – specijalisti ginekologije i akušerstva Emini Bešlić, državljanki Crne Gore, kao osobi od naročite koristi za BiH u području zdravstva.

Federalna vlada je odobrila izdvajanje 195.000 KM iz tekuće rezerve ovogodišnjeg Budžeta FBiH. Sredstva su namijenjena za nabavku 108 kompleta uniformi za opremanje kadeta polaznika osnovne policijske obuke za čin policajca na Policijskoj akademiji.

Vlada FBiH je usvojila Godišnji plan zaduživanja za 2022. godinu, koji će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva finansija i proslijeđen Parlamentu FBiH radi informiranja.

Danas se Vlada upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključka za period januar – juni 2022. godine.

Vlada je dala saglasnost na cjenovnik usluga Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je Skupštini UNIS Groupa d.o.o. dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog okočanja konkursne procedure, te za imenovanje, na osnovu konkursnih rezultata, Mirze Emirhafizovića, Amera Salihovića i Enesa Bikodušića za članove ovog nadzornog odbora, na period od četiri godine.

Prethodne saglasanosti date su i Skupštini JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, te za imenovanje na ovu poziciju Samira Kajimovića, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Federalna vlada dala je prethodnu suglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Sarajevoputeva d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, a zbog isteka mandata. Prethodnu saglasnost dala je i da, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, za vršioce ovih dužnosti budu imenovani Emina Dlakić i Amir Galijašević.

Izmjenom postojeće odluke, u Komisiju za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti FBiH vrši Vlada FBiH, imenovani su Marica Bulić i Fuad Hadžimehmedović.

U Regulatornu komisiju za energiju u FBiH, na mandatni period od pet godina, Vlada FBiH danas je predložila Sanelu Pokrajčić, Senada Aganovića i Vensana Pušonjića. Na ovaj prijedlog, prije njegovog upućivanja Parlamentu FBiH, predhodnu saglasnost daju predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH.

Federalna vlada razriješila je dužnosti predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te privremeno, na rok od tri mjeseca, za predsjednika ovog fonda imenovala Senada Peštu, a za članove Adisa Hamzića, Sudu Marića, Kasima Alajbegovića, Bosiljka Čovića, Vjekoslava Vučića i Jasmina Hodžića.

Danas su Samra Ljuca, Katarina Bakavac, Irma Hodžić i Vahid Ćoralić imenovani u Radnu grupu za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe FBiH (2022-2027). Zadatak ove grupe je da aktivno sudjeluje na radnim sastancima koje organizuje Agencija za državnu službu FBiH i dostavi komentare na prijedloge dokumenta koji budu razmatrani, te da neophodne informacije prosljeđuje ključnim zainteresiranim stranama.

Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Rješenje o formiranju Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji s ciljem najma i nabavke letjelica i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja, te za člana ovog tijela imenovala Marka Đuzela, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.