Home » Vlada FBiH: Kantonima, gradovima i općinama ukupno 21 milion KM

Vlada FBiH: Kantonima, gradovima i općinama ukupno 21 milion KM

Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2020. godinu na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine”, u iznosu od 21.000.000 KM, na ime finansijske pomoći kantonima, gradovima i općinama. Vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koji će biti doznačeni pojedinim kantonima, gradovima i općinama, kao i dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika, površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju.

  Fadil Novalić na crnoj listi SAD-a zato što je poslao pismo penzionerima, sankcije i za Stankovića

Za primjenu ovih kriterija koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH. Sredstva kantonima, gradovima i općinama mogu biti dodijeljena kao finansijska pomoć budžetima kantona, za sufinansiranje kapitalnih i infrastrukturnih projekata kao i za pomoć u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19, te sanaciju posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.