Home » Vlada FBIH: Novac za konsolidaciju Vitezita

Vlada FBIH: Novac za konsolidaciju Vitezita

Vlada FBiH je odobrila pokretanje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez sa stopostotnim učešćem državnog kapitala. Taj postupak započinje danom stupanja na snagu ove odluke i ne može trajati duže od 10. jula 2017. godine, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Odobreni postupak finansijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja PS „Vitezit“ nastalih zaključno do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 13.491.704,16 KM. U to su uključena dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje (2.802.712 KM), za osiguranje od nezaposlenosti (337.360,23 KM), za isporučenu električnu energiju (4.129.011,92 KM), prema dobavljačima (2.222.620,01 KM), te dugovanja prema uposlenicima (4.000.000 KM).

Sve ovo je u skladu sa elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja PS „Vitezit“.

Dugovi će biti izmireni na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će PS „Vitezit“ sačiniti sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Zavodom zdravstvenog osiguranja Srednjobosanskog kantona, Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.

Sporazumom, čiji će primjerak Sporazuma biti dostavljen Poreznoj upravi FBiH, ponovo će biti preispitan i usaglašen, odnosno utvrđen tačan iznos, vrsta i struktura dugovanja, način na koji će biti izmirene obaveze, iznosi i dinamika plaćanja, kao i naznaka da se izmirenje duga vrši na teret kapitala PS „Vitezit“.

Vlada je zadužila Skupštinu PS ,,Vitezit“ da donese Odluku o povećanju kapitala za dio obaveza koje su predmet konsolidacije. Ujedno, PS „Vitezit“ dužan je da jednom mjesečno izvijesti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o svim aktivnostima poduzetim u cilju realizacije ove odluke.

Ovo ministarstvo će pratiti i Vladu FBiH izvijestiti o provođenju ove odluke, u roku od 90 dana od dana njenog stupanja na snagu.

NAP