Home » Vlada FBiH: Pola milijuna maraka za zdravstvo od igara na sreću

Vlada FBiH: Pola milijuna maraka za zdravstvo od igara na sreću

Vlada FBiH je, nakon provedenoga javnoga natječaja, donijela Odluku o raspodjeli dijela prihoda u iznosu od 553 841 maraka uplaćenih u Proračun FBiH u 2015. godini, a ostvarenih po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću.

Od ukupne sume 104 070 maraka namijenjeno je financiranju programa i projekata iz oblasti zdravstva – liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje financira iz Federalnoga fonda solidarnosti, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Zavodu zdravstvenoga osiguranja i reosiguranja FBiH dodijeljeno je 449 771 maraka za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće izvan Bosne i Hercegovine, a na temelju propisa iz oblasti zdravstvenoga osiguranja koji uređuju ovu oblast, kao i za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje financira iz Federalnog fonda solidarnosti.

Federalno ministarstvo zdravstva će, najkasnije u roku od 30 dana, sa svim korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava. Korisnici će, najkasnije do 31. 12. 2016. godine Federalnom ministarstvu zdravstva dostaviti izvješća o namjenskom utrošku sredstava.