Home » Vlada FBiH: Ponovo produžen rok za prisilnu naplatu 2,34 milijarde KM poreznog duga

Vlada FBiH: Ponovo produžen rok za prisilnu naplatu 2,34 milijarde KM poreznog duga

Realizirajući zaključak 36. hitne sjednice, direktor Porezne uprave FBiH je, za današnju sjednicu Vlade Federacije BiH u Mostaru, dostavio analizu stanja najvećih poreznih dužnika u Federaciji BiH, s prijedlogom mjera.

Dug u prisilnoj naplati na dan 31.03.2016. godine iznosi 2.344.285.100,86 konvertibilnih maraka. Osim ovog, postoji i tekući dug, koji nije prispio za prisilnu naplatu, u iznosu oko jedne milijarde KM. Naime, u prisilnoj naplati je dug po osnovu rješanja i poreznih prijava koje su postale konačne i izvršne. Onaj koji nije u prisilnoj naplati je koji je utvrđen u inspekcijskom nadzoru kao dodatna porezna obaveza i dug po poreznim prijavama podnesenim uime poreznog obveznika, koji nije postao konačan i izvršan da bi prispio na naplatu prinudnim putem.

Od ukupnog duga, dug obveznika koji su u većinskom vlasništvu organa vlasti u Federaciji BiH iznosi 1.111.176.540,62 KM. Najveći iznos ovog duga, odnosno 75 posto, se odnosi na doprinose za socijalno osiguranje, a ostatak na ostale direktne poreze.

Posmatrano po kantonima, najveći ukupan dug iskazalo je 26 obveznika u Sarajevskom kantonu, u ukupnom iznosu od 431.103.181,92, dok su na čelu liste od 20 najvećih poreznih dužnika, po evidenciji Porezne uprave na dan 31.03.2016. godine, a koji se nalaze u postupku prisilne naplate, JP Željeznice FBiH (198.067.067,03 KM), KJKP Gras d.o.o. Sarajevo (116.647.551,66 KM) i EPBiH JP-ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. (110.555.025,48 KM).

Porezna uprava je, u skladu s propisima, nastojala zaključiti sporazume o odgođenom ili plaćanju duga na rate. Međutim, i pored zaključenih sporazuma neki obveznici nisu u situaciji da blagovremeno izmiruju porezne obaveze.
U proteklim godinama doneseno je šest zakona, sa izmjenama, kao i Uredba o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u vlasništvu FBiH, kojima je pokušano putem određenih olakšica pomoći ovim i drugim poreznim obveznicima, ali ciljevi nisu postignuti.

Ocjenjujući da je stanje u ovoj oblasti teško i ozbiljno i da problem neplaćanja poreznih obaveza traje gotovo 20 godina, Vlada FBiH je, odlučna da nađe najoptimalnija rješenja, danas donijela više obavezujućih zaključaka.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija da, u roku od 10 dana, pripremi izmjene propisa koji uređuju procedure prinudne naplate poreza, kojima će biti omogućeno produženje roka za zaključenje sporazuma o odgođenom plaćanju, odnosno plaćanje na rate, na period do deset godina.

Zadužena je Porezna uprava FBiH da, također u roku od 15 dana, na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, dostave podatke o poreznim dugovanjima pravnih osoba, s prijedlozima eventualnih rješenja, uzimajući u obzir parametre koje zahtijeva Federalno min istarstvo finansija, a kojima rspolažu Porezna uprava, resorna federalna ministarstva i vlade kantona.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da, u roku od 60 dana, Vladi Federacije BiH dostavi izvještaj o stanju i predloži mjere koje uključuju konkretne izmjene zakonskih propisa s ciljem rješavnja problema neplaćanja javnih prihoda od strane poreznih obveznika. Ovi zaključci stupaju na snagu odmah.

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na odluku Nadzornog odbora BH Gasa o smanjenju veleprodajne cijene prirodnog gasa s dosadašnjih 550 KM na 500 KM za hiljadu kubnih metara, počevši od 1.4.2016. godine.

Ovo je četvrta odluka o pojeftinjenju gasa u posljednjih pola godine. U oktobru prošle godine cijena gasa je snižena sa 754 na 640, pred Novu godinu na 600 KM, a prije nešto više od na 550 KM.

Klix