Home » Vlada FBiH produžila primjenu kolektivnih ugovora

Vlada FBiH produžila primjenu kolektivnih ugovora

Vlada FBiH produžila primjenu kolektivnih ugovora. Vlada Federacije BiH (FBiH) danas je, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim savjetom (ESV) za teritoriju FBiH, produžila primjenu kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana. Iz Vlade FBiH saopćeno je da će ova odluka biti primjenjivana od 15. marta.

– Ovo je urađeno jer je Vlada 16. decembra prošle godine donijela odluku kojom produžava primjenu kolektivnih ugovora neusklađenih sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja sa Zakonom o radu, a najduže za 90 dana.

Kako kolektivni ugovori nisu usklađeni u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove odluke, obavljene su konsultacije sa ESV, te je na sjednici ovog vijeća 2. marta usvojen zaključak da ponovo bude produžena primjena važećih neusklađenih kolektivnih ugovora do njihovog usklađivanja sa Zakonom o radu, a najduže za 90 dana.

Data je saglasnost na Sporazum o nastavku primjene kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Dosnesena je odluka o izdvajanju 800.000 KM za sanaciju štete nastalih usljed poplava i klizišta. Ova sredstva raspodjeljivaće se za sedam odabranih programa/projekata u visini od 100.000 KM po jednom programu/projektu, dok su sredstva u visini od 100.000 KM interventna.

S ciljem stimulisanja poslodavaca za zapošljavanje Roma uz osposobljavanje – obuku za radno mjesto i stvaranje povoljnijih uslova za njihovo samozapošljavanje, ravnopravno muškaraca i žena u skladu sa podnesenim zahtjevima, poboljšanja materijalnog položaja i poboljšanja zaposlenosti romske populacije s ciljem ekonomske i socijalne integracije u društvene tokove u FBiH, planirano je izdvajanje 90.000 KM.

Sufinansiranju rada sigurnih kuća/skloništa koja djeluju na području FBiH s ciljem poboljšanja uslova za privremeni smještaj žrtava nasilja u porodici smještenih u sigurnu kuću tokom 2016. godine namijenjeno je 162.000 KM.

Vlada FBiH