Home » Vlada FBiH – Za promoviranje tehničke kulture 169.295 KM

Vlada FBiH – Za promoviranje tehničke kulture 169.295 KM

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a od dijela prihoda u iznosu od 191.713,40 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2021. godini, ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, odobrava se iznos od 169.295 KM, za finansiranje 29 programa i projekata iz oblasti Promoviranje tehničke kulture, iz Liste korisnika sačinjene po okončanom javnom konkursu.

Ministarstvo je u obrazloženju Odluke navelo da se na javni konkurs prijavilo ukupno 62 udruženja, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Formalno-pravne uslove je zadovoljilo 49 udruženja, a od toga 29 udruženja je ispunilo zahtjeve u finansijskom dijelu projekta i rangirani su prema osvojenom broju bodova.

Obzirom na raspoloživa sredstva, za sve aplikante koji se nalaze na potencijalnoj rang listi, komisija je predložila sredstva. Finansijska sredstva u iznosu od 22.418,40 KM nisu iskorištena.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će najkasnije u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena. Ugovori će sadržavati odredbu prema kojoj će se utvrditi obaveza korisnika sredstava da najkasnije do 31.12.2022. godine Federalnom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Korisnici sredstava su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

Korisnici sredstava koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su na zahtjev Federalnog ministarstva izvršiti povrat dodijeljenih sredstava u Budžeti FBiH i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine.