Home » Zatražena međunarodna pomoć u zaštiti i spašavanju za gašenje požara u rejonu Trebinja

Zatražena međunarodna pomoć u zaštiti i spašavanju za gašenje požara u rejonu Trebinja

Usljed toplotnog vala koji je u proteklom periodu zahvatio teritoriju Bosne i Hercegovine došlo je do aktiviranja velikih šumskih požara na širem području Hercegovine. Sve službe iz sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini ulažu maksimalne napore s ciljem stavljanja požara pod kontrolu, odnosno lokaliziranja istih kako bi se zaštitilo stanovništvo i materijalna dobra.

Imajući u vidu ograničene resurse za gašenje požara iz zraka koji su na raspolaganju  Bosni i Hercegovini, u skladu sa Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo odgovarajuće odluke na osnovu kojih je stvorena mogućnost traženja međunarodni pomoći za gašenje požara, saopćilo je Ministarstvo sigurnosti BiH.

Na osnovu zahtjeva dostavljenog Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine od strane v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Milana Novitovića za traženje međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju zatražena je pomoć Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije radi gašenja požara u rejonu Trebinja.

  Cikotić: Sigurnosna situacija u BiH stabilna

U zahtjevu Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske navedeno je da požar prijeti stanovništvu i materijalnim dobrima i da su iskorišteni svi resursi za gašenje požara koji su bili raspoloživi.

Zahtjev za traženje međunarodne pomoći dostavljen je u skladu sa Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa. Tako su danas dva helikoptera MUP-a R. Srbije učestvovali u gašenju požara u okolini Trebinja.

Nažalost, dosadašnju dobru saradnju između nadležnih institucija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije u oblasti zaštite i spašavanja, narušavaju izjave pojedinih zvaničnika koji i ovakve situacije poput požara, koriste za političke ili druge svrhe, a što ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.