Home » ZENICA: Najviše olova u koprivi u naselju Tetovo

ZENICA: Najviše olova u koprivi u naselju Tetovo

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo podnijelo je izvještaj o petogodišnjem monitoringu ostataka teških metala i pesticida u biljnom materijalu i mlijeku na području općine Zenica, a sudeći prema rezultatima nema razloga za paniku, piše novinska agencija Patria.

U periodu od 2011. do 2015. godine ispitano je 49 kultura gajenih i samoniklih biljaka i svježeg kravljeg mlijeka sa 12 lokaliteta područja općine Zenica.

Najveći broj ispitanih uzoraka odnosi se na svježe sirovo kravlje mlijeko, krompir, mrkvu i koprivu (40 – 60 uzoraka), zatim jabuku, kukuruz, peršun, paradajz, lucerku i blitvu (20 – 30 uzoraka) i 15 svih ostalih uzoraka.

Ispitana su ukupno 672 uzorka, pri čemu je u svakom uzorku testirano jedanaest hemijskih elemenata i 57 pesticida. U najvećem broju uzoraka ostaci pesticida nisu detektovani, a u onima u kojima su pronađeni vrijednosti su ispod maksimalno dozvoljenih količina (MDK).

Neki od rezultata za ostatke teških metala su iznad propisanih MDK vrijednosti. U petogodišnjem monitoringu u 21 uzorku su prekorčene MDK vrijednosti za olovo, kadmij i arsen, što je oko četiri posto u odnosu na ukupan broj uzoraka.

Iz dobijenih rezultata može se zaključiti da su uzorci s lokaliteta Mutnica i Orahovica najmanje opterećeni teškim metalima, slijede Arnauti, Novo Selo i Šerići, te Stranjani, Brce i Pehare.

Najopterećeniji metalima su uzorci sa lokaliteta Janjići, Gradište i Tetovo. U uzorcima koprive s lokaliteta Tetovo su nađene najveće količine olova (5,5 mg/kg) i željeza (960,5 mg/kg).

Također je vidljivo da u većini poljoprivrednih kultura, bez obzira na lokalitet, nisu zabilježena prekoračenja MDK visokotoksičnim metalima.

Sa aspekta zdravstvene bezbjednosti može se zaključiti da nije preporučljiva konzumacija koprive i drugih samoniklih biljaka, a posebno lisnatog povrća. Lucerka s lokaliteta Tetovo, Brce i Gradište nije preporučljiva za ishranu stoke, što bi se moglo reći i za lokalitet Janjići, ali ne i Janjićki Vrh na kojem su količine metala slične lokalitetu Mutnica.

Rezultati monitoringa teških metala u biljkama pokazuju da je potrebno poduzeti mjere za što efikasnije i brže smanjivanje emisija prašine iz industrijskih pogona i postrojenja, kao i aktivnosti za poboljšanje mjera zaštite poljoprivrednog zemljišta i edukacije stanovništva.

Patria