Home » Kako i na šta će se odraziti neusvajanje budžeta u Zenici

Kako i na šta će se odraziti neusvajanje budžeta u Zenici

Sredstva budžeta koriste se za finansiranje poslova, funkcija i programa organa Grada, kao i drugih korisnika budžeta u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje, te prava primalaca sredstava budžeta utvrđenih zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

Račun prihoda i rashoda budžeta Grada Zenice sastoji se od:
1) PRIHODA
– poreza koji su utvrđeni zakonom,
– neporeznih prihoda kao što su prihodi od poduzetništva i imovine,
– administrativne i sudske naknade i takse i novčane kazne,
– prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova budžetskih korisnika na tržištu.

2) RASHODA
– za zaposlene, kao što su tekući izdaci za plaće, naknade, izdaci za materijal i usluge,
– tekući transferi i plaćanje kamata,
– za subvencije, pomoći i naknade,
– kapitalni transferi.

  Parlament BiH: U izbornoj jedinici “5A” (ZDK i SBK) vode SDA i HDZ, slijede SDP i DF, “prag” prešli i NiP i BHI-KF

Ako se budžet ne usvoji za narednu godinu do 31. decembra, onda se može usvojiti privremeno finansiranje koje će trajati najduže do tri mjeseca, odnosno do 31. marta. U slučaju da se i do tada ne usvoji budžet, neće se moći realizovati rashodi u bilo koju svrhu, osim otplate zajmova, sve dok se budžet ne usvoji.

Znači, od ponedjeljka Grad Zenica neće moći izvršiti bilo kakvu isplatu osim za otplatu zajmova.

Zenit.ba/Direktno.ba