Home » Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na UNZE u akademskoj 2019/2020. godini

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na UNZE u akademskoj 2019/2020. godini

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19),  Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini, broj: 02-38-9573/19 od 06.06.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-2396/19 od 19.06.2019.godine, JU Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI
(DRUGI UPISNI ROK)

 Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020.godini (Drugi upisni rok – preostala slobodna mjesta) traje od 26.avgusta do 13.septembra 2019. godine.

Rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se od 16.septembra do 20.septembra 2019.godine.

Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata, kao i polaganju prijemnih ispita na studijskim programima fakulteta Univerziteta u Zenici gdje su predviđeni prijemni ispiti.

Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se od 23.septembra do 27.septembra 2019.godine, u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020.godini – Pregled slobodnih mjesta.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o pokretanju naprijed navedenih postupaka. Navedeni kandidati mogu izvršiti upis nakon završenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije o završenom obrazovanju u inostranstvu najkasnije do početka akademske 2019/2020.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, koja čini sastavni dio ovog Konkursa, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta Univerziteta u Zenici za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima Univerziteta u Zenici na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta, nakon što ih verificiraju nadležni organi, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija prilažu sljedeća dokumenta:

  • a) zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program/odsjek na koji konkuriše,
  • b) svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku priznavanja odnosno nostrificikacije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH,
  • c) diplomu o završenoj srednjoj školi,
  • d) izvod iz matične knjige rođenih,
  • e) uvjerenje o državljanstvu,
  • f) druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Dokumenta navedena pod tačka b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista,
  • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
  • ovjerena kopija lične karte,
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14 i 1/18).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, kao i kandidata koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2019/2020.godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba,  izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2019/2020.godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju LIČNO na fakultete Univerziteta u Zenici kako slijedi:

UNIVERZITET U ZENICI
OJ METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
72000  ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Zmaja od Bosne broj 56.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MEDICINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15.

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI

– PREGLED SLOBODNIH MJESTA –

Red.

broj

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij vanrednistudij SVEGA
finansira Osnivač samofinansirajući
1. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Metalurško inženjerstvo 20 5 / 25
Inženjerstvo materijala 26 5 / 31
Hemijsko inženjerstvo 3 5 / 8
UKUPNO: 49 15 / 64
2. MAŠINSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Inženjerski dizajn proizvoda 18 10 / 28
Menadžment proizvodnim tehnologijama 29 10 / 39
Inženjerska ekologija 25 5 / 30
Održavanje 18 5 / 23
Inženjerska poslovna informatika 24 5 / 29
Mašinstvo (trogodišnji studij) 12 5 / 17
Dizajn tehnologije u drvopreradi (trogodišnji studij) 15 15 / 30
UKUPNO: 141 55 / 196
3. FILOZOFSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Razredna nastava / 4 / 4
Matematika i informatika 7 15 / 22
Engleski jezik i književnost / 5 / 5
Njemački jezik i književnost / 9 / 9
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 8 15 / 23
Turski jezik i književnost / 13 / 13
Kulturalni studij 5 20 / 25
UKUPNO: 20 81 / 101
4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Menadžment preduzeća / 29 5 34
Finansije i računovodstvo 8 40 10 58
UKUPNO: 8 69 15 92
5. PRAVNI FAKULTET
Opći smjer 60 40 36 136
UKUPNO: 60 40 36 136
6. MEDICINSKI FAKULTET
Opća medicina (integrisani I i II ciklus studija) / / / /
Zdravstvena njega / / / /
UKUPNO: / / / /
7. POLITEHNIČKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Građevinarstvo 18 / / 18
Proizvodni biznis 19 / / 19
Softversko inženjerstvo / / / /
UKUPNO: 37 / / 37
8. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Islamska vjeronauka 5 10 1 16
Socijalna pedagogija 0 14 9 23
Predškolski odgoj i obrazovanje 0 13 4 17
Arapski jezik i književnost 13 15 9 37
Inkluzivna edukacija 6 20 9 35
UKUPNO: 24 72 32 128
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8) 339 332 83 754
SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni) 754