Home » Posao: Elektroprivreda i Rudnik Zenica zapošljavaju 50 rudara za rad u jami Raspotočje

Posao: Elektroprivreda i Rudnik Zenica zapošljavaju 50 rudara za rad u jami Raspotočje

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine raspisala je javni poziv za prijem 50 radnika u jamu Raspotočje i to nakon što održani protesti u jami Stranjani, koja se kao i Raspotočje nalazi u sklopu Rudnika mrkog uglja Zenica.

Nedavno su radnici u Stranjanima zbog manjka radne snage nakon kraja radnog vremena odbili izaći iz jame, ali i obavljati radne zadatke. Nakon više od 20 sati provedenih na stotine metara ispod zemlje postignut je dogovor, a Elektroprivreda je Upravi Rudnika mrkog uglja Zenica obećala prijem novih rudara.

Rudari su tražili da se iz jame Raspotočje u Stranjane vrati 10-ak njihovih kolega koji su otišli u drugu jamu na posudbu, a nakon završenih protesta rečeno je kako se rudari iz Raspotočja neće vratiti u Stranjane, ali da će biti izvršen novi prijem radnika u tu jamu.

Međutim, u objavljenom pozivu za prijem radnika na period od šest mjeseci traže se 34 radnika na utovaru i transportu i 16 radnika na dopremi u jami Raspotočje.

Za sada nije poznato da li će ipak rudari iz Raspotočja po prijemu nove radne snage biti vraćeni u Stranjane čime bi bili ispunjeni zahtjevi rudara.

Konkurs prenosimo ovdje

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Zenica” d.o.o.-Zenica

Ulica Stjepana Radića broj 2.

Zenica

Na osnovu člana 20.a. Zakona oradu (“Službene novine  Federacije BiH”,broj: 26/16 i  89/18), člana 6. i 7. Pravilnika o radu, saglasnosti broj: 02-10994/19 od 05.04.2019. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:6451/19 od 09.04.2019. godine,  objavljuje se

O G L A S za prijem radnika u radni odnos       

Naziv radnog mjesta Broj izvršilaca Trajanje radnog odnosa Pogon/ RJ u koju se vrši prijem
1. Radnik na utovaru i transportu 36 na određeno vrijeme na period do  šest (6) mjeseci Pogon „Raspotočje“– Služba rudarskih radova
2. Radnik na dopremi 4 na određeno vrijeme na period do šest (6) mjeseci Pogon „Raspotočje“– Služba rudarskih radova
 1. Kratak opis radnog mjesta pod 1.Radnik na utovaru i transportu:

Radi na dopremi repromaterijala i jamske građe na radilište. Pomaže u vađenju i postavljanju jamske građe po uputama kopača. Vrši utovar uglja u transportere. Pravi glinene čepove za punjenje minskih bušotina.Vrši razbijanje većih komada uglja u vrijeme kada je transporter isključen. Obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu naredi poslovođa smjene, palilac mina  ili kopač i njima je odgovoran za svoj rad u okviru njegove opšte stručnosti.

  NK ČELIK: Konačno – u utorak suđenje u predmetu protiv Grada Zenica

Kratak opis radnog mjesta pod 2.Radnik na dopremi:

Radi na dopremi repromaterijala: podgrade, dijelova mehanizacije, alata i drugih materijala za izvođenje radova. Radi na donošenju jamske građe na radilište.Vrši utovar uglja u transportere u podgrađenom prostoru. Vrši razbijanje većih komada uglja, samo kad je transporter isključen.U svom radu dužan je da se pridržava propisanih mjera, upozorenja, naređenja i uputstava.

 1. Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. da je stariji od 18 godina i
 4. da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
 5. Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa: da ima najmanje završenu osnovnu školu
 6. Dokumentacija koja se dostavlja:
 7. prijava sa kraćom biografijom,
 8. dokaz o završenoj školi-Original ili ovjerena fotokopija,
 9. izvod iz matične knjige rođenih- Original ili ovjerena fotokopija.
 10. Vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu:Ugovor o radu sa izabranim kandidatima se zaključuje

    na određeno vrijeme u trajanju do šest (6) mjeseci.

 1. Podnošenje prijave

Svi zainteresirani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti na

Protokolu Društva ili putem pošte u roku od osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa a isti će

se objaviti u jednom dnevnom listu i web stranici Društva-www.rmuzenica.ba , i to na adresu Društva:

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

ZD RMU “Zenica” d.o.o.- Zenica

Ulica Stjepana Radića broj 2.

Zenica

Prijava na oglas za radno mjesto:_________________________

 1. Trajanje oglasa

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednje objave.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Napomena:

Samo izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje  i psihičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje.