Home » Sanacija kosine nasipa regionalne ceste R457 Zenica – Arnauti

Sanacija kosine nasipa regionalne ceste R457 Zenica – Arnauti

Na regionalnoj cesti R457 Zenica – Arnauti na km 9+700 (cca 165,0 m ispred priključka za n. Poce) došlo je do oštećenja trupa ceste, odnosno urušavanja nasipa ispod ceste u koritu Babine rijeke, zbog čega je ugroženo normalno odvijanje saobraćaja.

U cilju trajne sanacije reg. puta na ovom potezu projektnim rješenjem predviđene su mjere sanacije koje obuhvataju:
– gravitacioni betonski potporni zid
– izrada nasipa
– kameni nabačaj
– kolovozna konstrukcija
– sanacija kosine iznad puta
– saobraćajna oprema (nova sigurnosna čelična ograda).

Realizacijom ovog projekta poboljšat će se kvalitet života svih građana koji koriste ovaj putni pravac.

Investitor: Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša na čelu sa ministrom Arnelom Isakom.