Home » Saopštenje za javnost: Centar civilnog sektora ZDK

Saopštenje za javnost: Centar civilnog sektora ZDK

Nakon formiranja CCS u 7. mjesecu 2018 godine ozbiljno se pristupilo pripremama provođenja dvogodišnjeg plana koji je CCS u svojoj prezentaciji predočio javnosti.

Kroz te pripreme smatrali smo da prvo treba krenuti od svog dvorišta tako da je prvi korak u tim pripremama bila dubinska analiza stanja nevladinog sektora u ZDK. Baza izrade analize je bila „Informacija o radu NVO u ZDK za 2016.godinu“ kao zvanični dokument Vlade ZDK koji je usvojen na Skupštini ZDK. Tu analizu rada civilnog sektora smo javnosti predočili u saradnji sa OSCE-om na Tematskoj raspravi o stanju društvene povezanosti održanoj u Zenici 11.12.2018 godine.

Nakon toga pristupili smo analizi rada Javnog sektora sa akcentom na rad Vlade ZDK u periodu 2015.-2018. godina. Pošto se radi o veoma obimnoj količini informacija danas prezentiramo samo jedan segment. Naime, radi se o veoma aktuelnom procesu provođenja mjera energijske efikasnosti na javnim objektima. Potaknuti tekstom od 21.12.2018.godine u kojem se donosi informacija o uloženih 22 miliona KM u utopljavanje škola u proteklom mandatu Vlade ZDK izvršili smo uvid u Budžete 2015,2016,2017 i 2018. godine. Prema podacima iz tih Budžeta na stavci za energiju 613 200 u budžetskoj 2015.godini procjena izvršenja je iznosila 7.275.498 KM. U 2013.godini za energiju je utrošeno 7.259.828 KM, a u 2014.godini izvršenje na stavci za energiju je bilo 6.594.360 KM. Navodimo sve ove godine kako bi javnost imala uvid i mogućnost usporedbe. Da bi bilo jasnije novac koji se izdvoji iz Budžeta za energiju predstavlja vrijednost utrošene energije u svim javnim institucijama (Školama, MUP-ova, sudovima, agencijama i svima onima koji su na Budžetu).

U procesu utopljavanja javnih objekata u posljednjih 4 godine uloženo je jako mnogo sredstava, što je za pohvalu, jer provođenjem mjera energijske efikasnosti utopljavanjem dolazi se do veoma značajnih ušteda (barem kada su u pitanju uštede troškova grijanja i hlađenja). Po nekim stručnim parametrima kroz te mjere dolazi se do uštede čak do 30% ukupno utrošene energije. Na žalost u ZDK ta pravila ne važe, barem što se tiče utroška sredstava Budžeta kada je u pitanju stavka energije. Jer kako objasniti činjenicu da se u utopljavanje škola uložilo 22 miliona a da je stavka energije prije utopljavanja iznosila 7.275.498 KM a nakon utopljavanja ostala skoro nepromjenjena (7.170.719 KM), i ako se nakon 4 godine procesa utopljavanja stavka za energiju trebala vidno smanjiti. Pitanje za nadležne:

Kako je moguće uložiti desetine miliona KM u utopljavanje javnih objekata a da troškovi energije prikazani kroz Budžet ostanu nepromjenjeni ?

CCS