Home » Senaid Begić (SDP): “Jedinstven fond”, Inicijativa za izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju

Senaid Begić (SDP): “Jedinstven fond”, Inicijativa za izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju

Imajući u vidu da je članom 159. Poslovnika Predstavničkog doma Federacije BiH propisano da „ Incijativu za donošenje zakona mogu pokrenuti  skupštine kantona, gradska i opštinska vijeća, kao i građani, preduzeća i druga pravna lica u okviru svojih ustavnih ovlašćenja“, te imajući u vidu da Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i kantona, predlažem Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, kao resornom kantonalnom ministarstvu za oblast zdravstva i Vladi Zeničko-dobojskog kantona, da pripreme i u skupštinsku proceduru što prije dostave Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju („ Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) u smislu da se umjesto trenutnih 11 zavoda, predvidi formiranje jedinstvenog federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, dok bi se kantonalni zavodi prestruktuirali u službe. Takav model podrazumjevao bi centralno prikupljanje i raspodjelu sredstava od doprinosa za zdravstveno osiguranje po jedinstvenim kriterijima na području cijele FBiH. Navedenu inicijativu bi podnijela Skupština Zeničko-dobojskog kantona, kao ovlašteni podnosilac.

OBRAZLOŽENJE

Temeljni zakon za izmjenu kada je u pitanju reforma zdravstva u Federaciji BiH je Zakon o zdravstvenom osiguranju, tačnije njegove odredbe koje regulišu osnivanje i nadležnosti  federalnog i kantonalnih zavoda zdravstvenog  osiguranja. Reforma bi se kretala u pravcu osnivanja jedinstvenog Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, slična strukturalna reforma po uzoru na PIO. Ovakvom reformom najviše koristi bi imali osiguranici koji više ne bi imali više kantonalnih barijera, došlo bi do ujednačavanja prava osiguranih lica na federalnom nivou, te se više ne bi moglo desiti da osiguranici sa jednog područja imaju više prava od osiguranika sa drugog područja. Sama ova reforma bi omogućila jedinstven način pristupa, djelovanja i poboljšanja zdravstvene zaštite na nivou Federacije. Trenutno postojeći decentraliziran i raznolik sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini predstavlja poteškoču za jednak pristup zdravstvenim uslugama i zdravstvenom osiguranju za sve građane Bosne i Hercegovine. Servisi zdravstvene zaštite koji se pružaju osiguranicima po principu nadležnosti i regestracije osiguranika u pojedinim kantonima ili entitetima, nisu prenosivi između dva entiteta, niti izmđu kantona. Osobe zdravstveno osigurane u različitim entitetima, kao i u kantonima imaju različita prava i različit pristup zdravstvenoj zaštiti, čak i ako plaćaju iste iznose doprinosa. Ukupni prihodi i izdaci za zdravstveno osiguranje u čitavoj  Bosni i Hercegovini su veoma veliki i održivost ovakvog sistema zdravstvenog osiguranja je veoma upitna. Zdravstvena zaštita nije dostupna( osnovni Paket zdravstvene zaštite) određenim grupama stanovništva.

Formiranjem jedinstvenog federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja barem bi u Federaciji BiH došlo bi do ujednačavanja prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranih lica na području Federacije BiH.