Home » U prvih šest mjeseci u BiH uvezeno 18,52 posto manje naftnih derivata u odnosu na 2022. godinu

U prvih šest mjeseci u BiH uvezeno 18,52 posto manje naftnih derivata u odnosu na 2022. godinu

Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine u prvih šest mjeseci 2023. godine, a prema dostavljenim podacima osam uvoznika naftnih derivata, uvezeno je 447.093 tone n/d  što je za oko 18,52 % manje u odnosu na isti period 2022. godine kada je uvezeno 548.733 tone naftnih derivata, piše Akta.ba.

Najviše naftnih derivata je uvezeno iz Hrvatske, Srbije i Italije, i to oko 96 posto cjelokupnog uvoza.

Najveći uvoznici naftnih derivata Holdina Sarajevo, G-Petrol Sarajevo, Petrol BH Oil Comp Sarajevo i Hifa – Oil Tešanj učestvuju sa oko 95% u ukupnom uvozu n/d na području Federacije BiH.

Pregled uvoza naftnih derivata po vrsti, količini i zemlji uvoza

Kada je riječ o Republici Srpskoj ukupno je u periodu od I-VI mjeseca 2023. godine nabavljeno od dobavljača iz RS 71.542 tone n/d, dok je u istom periodu prošle godine nabavljeno 22.276 tone naftnih derivata.

Najviše naftnih derivata je nabavljeno od Optima Grupa d.o.o. Banja Luka i NIS Petrol d.o.o. Banja Luka, oko 98 % ukupne količine.

Vlada Federacije BiH oblast cijena naftnih derivata (n/d) regulisala je Odlukom o slobodnom formiranju cijena motornih benzina, dizel-goriva i lož ulja („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/00), prema kojoj se maloprodajne cijene naftnih derivata formiraju slobodno, s tim da se indirektni porezi: akciza na n/d, naknada za puteve (putarina), te porez na dodatnu vrijednost (17%), obračunavaju u skladu sa odgovarajućim propisima koji regulišu njihovu visinu i način obračuna.

Zakonom o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/09, 49/14, 60/14 , 91/17 i 50/22), akciza na naftne derivate plaća se po litru derivata na količinu utvrđenu pri temperaturi +15°C, i to za:

a) bezolovni motorni benzin 0,35 KM;

b) dizel-gorivo i ostala gasna  ulja 0,30 KM;

c) petrolej (kerozin) 0,30 KM;

d) lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) 0,45 KM;

e) biogoriva i biotečnosti 0,30 KM.

Putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća se u ukupnom iznosu od 0,40 KM/litru , od čega je:

a) 0,15 KM po litru derivata, odnosno kilogramu tečnog naftnog gasa za puteve, i

b) 0,25 KM po litru derivata (od čega se 0,20 KM izdvaja za izgradnju autoputeva i 0,05 KM za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva).

Putarina se ne plaća za petrolej (kerozin) i lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS).

Federalni ministar trgovine je krajem marta 2019. godine donio Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/19), kojim je propisan način, sadržaj i rokovi u kojima benzinske pumpe, radi evidentiranja i praćenja, dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine obavještenja o promjeni cijena i marži  (OPC i OPM  obrasci).

U cilju pružanja sveobuhvatnih i pravovremenih informacija o maloprodajnim cijenama n/d na benzinskim pumpama u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo trgovine je u  junu 2019. godine instaliralo besplatnu mobilnu aplikaciju za građane pod nazivom “FMT FBiH oil info“.

Napominjemo da je dana 1.4.2021. godine Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate (kalkulativne cijene), kojom je privrednim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko naftnim derivatima propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od  0,25 KM/litru derivata. Ova Odluka je još uvijek na snazi.

Izvorakta.ba