Home » Vlada ZDK: Planirana obnova odjela zeničke bolnice, kupovina opreme i finansiranje specijalizacija

Vlada ZDK: Planirana obnova odjela zeničke bolnice, kupovina opreme i finansiranje specijalizacija

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Program utroška sredstava planiranih u budžetu za 2023. godinu od čega je za Kantonalnu bolnicu Zenica planirano više od dva miliona KM.

Na 23. sjednici Vlade ZDK usvojen je program utroška sredstava na poziciji “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za zdravstvo” od čega je za Kantonalnu bolnicu Zenica planirano više od dva miliona KM, a ministrica zdravstva Tanja Radoš-Kosić je kazala da će 702.000 KM biti planirano za građevinske radove na rekonstrukciji i dogradnji Koronarne jedinice Odjela interne medicine.

“Navedena sredstva su planirana za nabavku medicinske opreme u iznosu od 924.246 KM i to nabavku medicinskih aparata kao što je anesteziološki, operacijski stol, ultrazvučni aparat, aspirator za hirurške sale te nabavka medicinskog namještaja. Nabavkom nove i suvremenije opreme doprinosi se većem kvalitetu zdravstvene zaštite, smanjenju liste čekanja, povećanju broja usluga koje se pružaju pacijentima te većoj zaštiti pacijenata, ali i zdravstvenih radnika prilikom izvođenja određenih zahvata”, kazala je Radoš-Kosić.

Za građevinske radove planirana su sredstva u iznosu od 1.140.670 KM, od čega su sredstva u visini od 702.000 KM planirana za građevinske radove na rekonstrukciji i dogradnji Koronarne jedinice Odjela interne medicine.

“Ovo će omogućiti bolju skrb akutnih srčanih bolesnika kojima je potreban stalan nadzor tako što će se osigurati suvremen, siguran i učinkovit prostor. Srčane bolesti su čest uzrok smrti i pogađaju pacijente svih dobnih skupina, a naša dužnost je osigurati da imamo dovoljno resursa kako bi odgovorili na ovaj izazov”, dodala je Radoš-Kosić.

Također, Vlada ZDK je ranije na 14. sjednici programom predvidjela finansiranje plata specijalizanata i subspecijalizanata JU Kantonalna bolnica Zenica u 2023. godini u iznosu od tri miliona KM, odnosno 250.000 KM na mjesečnom nivou, dok će ostali troškovi biti finansirani iz vlastitih sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica.

“Ovaj iznos će biti dostatan za bruto plate oko 70 specijalizanata i subspecijalizanata. Jednak iznos je planiran i za 2024. godinu i nadam se da će podrška ući u praksu i za naredne godine”, rekla je ministrica Radoš-Kosić.