Home » Brojne nepravilnosti: Grad Zenica podijelio ugovore od 1,2 miliona KM bez postupaka odabira najpovoljnijeg ponuđača

Brojne nepravilnosti: Grad Zenica podijelio ugovore od 1,2 miliona KM bez postupaka odabira najpovoljnijeg ponuđača

Brojne nepravilnosti utvrđene su u sklopu finansijske revizije Grada Zenica za 2018. godinu, a uz ostale nepravilnosti navedeno je da su zaključeni ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti vrijednih 1.268.940 KM bez provođenja postupaka i procedura odabira najpovoljnijih ponuđača.

Grad Zenica je zaključio ugovore bez provođenja postupaka i procedura odabira najpovoljnijih ponuđača, navodi se u izvještaju, što nije u skladu sa članom 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2018. godinu i Zakonom o javnim nabavkama.

Revizori navode da je Grad Zenica prilikom izbora najpovoljnijih ponuđača za nabavku stalnih sredstava nastavljao postupke i u slučajevima kada su sve formalno ispravne ponude u znatnoj mjeri premašivale procijenjene vrijednosti nabavke.

“Grad je, kao ugovorni organ, bio obavezan poništiti takve postupke shodno članu 69. tačka (2) Zakona o javnim nabavkama. Ne možemo potvrditi da je osigurano racionalno i efikasno raspolaganje budžetskim sredstvima”, navodi se u Izvještaju o finansijskoj reviziji Grada Zenica za 2018. godinu.

Ugovor sklopljen 1999. godine

Nekadašnja Općina Zenica dodijelila je 1999. godine društvu “ALBA Zenica” d.o.o. ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti na period od 20 godina. Obim usluga se, prema ugovoru, utvrđuje godišnjim planom usluga i ne može se reducirati ispod nivoa iz prethodne godine, a Općina Zenica preuzima obavezu plaćanja 50 posto nenaplaćenih potraživanja od građana.

“Godišnjim planom za 2018. godinu ugovorene su usluge u iznosu od 2.556.977 KM. Ovakvim načinom ugovaranja nisu zaštićeni interesi tadašnje Općine, a sada Grada, s obzirom na to da je unaprijed uslovljen obimom usluga koje će se fakturisati i preuzimanjem obaveza izmirenja nenaplaćenih potraživanja od građana”, stoji u revizorskom izvještaju.

Navode da zaključeni ugovor nije bio povoljan, posebno ako se ima u vidu da Grad, koji ima manjinski udio vlasničkih i upravljačkih prava, nema znatnijeg utjecaja na poslovanje društva, a izdvaja značajna finansijska sredstva na godišnjem planu.

“Ne možemo potvrditi osnovanost iskazanih izdataka po osnovu garancija za nenaplaćena potraživanja za odvoz smeća od građana u iznosu od 262.000 KM. Uvidom u prezentiranu dokumentaciju, utvrdili smo da su ukupni izdaci po osnovu ugovora sa ALBA Zenica d.o.o. Zenica iz 1999. godine iskazani u iznosu od 2.556.975 KM i isti su evidentirani na tri pozicije, izdaci za usluge održavanje čistoće, ostale komunalne usluge i izdaci za odvoz smeća”, navode revizori.

U izvještaju stoji da su fakture ispostavljane prema planu usluga, dok je nadzorni organ, Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenica, u svojim izvještajima konstatovao vrijednost izvršenih radova i razliku više/manje izvršenog u odnosu na planirane radove.

“Za manje izvršene radove priznavali su se dodatni poslovi, čime je realizacija na godišnjem nivou jednaka planiranom iznosu usluga”, stoji u Izvještaju o finansijskoj reviziji Grada Zenica za 2018. godinu.

Preporuka je da se obaveze po osnovu neplaćenih usluga za odvoz smeća od građana priznaju na osnovu validne knjigovodstvene dokumentacije, kojom se potvrđuje stanje nenaplaćenih usluga.

Nije proveden popis stalnih sredstava

Revizori su zaključili također da Grad Zenica nije proveo cjelovit popis stalnih sredstava, potraživanja i obaveza, te samim tim nije izvršeno usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom.

“Usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem predviđeno je odredbama članova 25. i 28. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, člana 18. Uredbe o računovodstvu budžeta u FBiH i članova od 67. do 69. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH (tačka 6.2.6 Izvještaja)”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Revizori su istakli kako ne mogu potvrditi iskazani finansijski rezultat 2018. godine za iznos od 122.001 KM, kao ni ukupno iskazani višak prihoda nad rashodima za iznos od 1.617.719 KM, s obzirom na to da obaveze po pravomoćnim sudskim presudama nisu iskazane na propisanim pozicijama rashoda i obaveza, a što nije u skladu sa članom 76. Zakona o budžetima u FBiH.

Klix.ba