Home » Demant na vijest da se ekološki projekti u Gradu Zenica finansiraju sredstvima Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

Demant na vijest da se ekološki projekti u Gradu Zenica finansiraju sredstvima Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Fond) osnovan je Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 33/03) radi prikupljanja i distribucije finansijskih sredstava za zaštitu okoliša na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša FBiH realiziraju se prihodi po osnovu zagađivača okoliša i to: naknade zagađivača zraka, naknade po osnovu zagađenja okoliša od kesa tregerica i posebne naknade za okoliš koje se plaćaju pri svakoj registraciji motornih vozila. Ove naknade, kako je definisano članom 18. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH služe za finansiranje projekata, programa i drugih aktivnosti u oblasti zaštite okoliša.

Sredstva prikupljena po osnovu Zakona o Fondu se najprije raspodjeljuju 70% prema kantonima, a ostatak od 30% ostaje u Fondu za implementaciju projekata u skladu sa Strategijom zaštite okoliša.

Fond za zaštitu okoline Grada Zenica formiran je na osnovu člana 59. Zakona o zaštiti okoline („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/00), Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 18/12 i 1/15). Prema pomenutim Odlukama, Zeničko-dobojski kanton dijeli sredstva na način da se općinama/gradovima prenosi 70% prikupljenih sredstava, a preostalih 30% se zadržavaju u fondu Kantona.

Fond je u Analitičkom izvještaju o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2017. godinu naglasio problem da se, i pored svih pismenih zahtjeva resornim kantonalnim ministarstvima o dostavljanju izvještaja o načinu dodjele sredstava, vrsti projekata, usklađenosti projekata sa strateškim opredjeljenjem Fonda, ne dostavljaju izvještaji o namjenskom trošenju doznačenih sredstava koja se dodjeljuju ovim putem (izuzev Unsko-sanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona Sarajevo).

Problem nepotpunog izvještavanja od strane kantona će biti riješen jer je Prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine – po skraćenom postupku, broj: 02-02-1124/18 od 18.6.2018. godine, u parlamentarnoj proceduri.
Prema novom zakonu „sredstva od naknada prikupljena po osnovu ovog Zakona, prikupljaju se i raspodjeljuju u odnosu 30% (trideset procenata) na račun Fonda, 40% (četrdeset procenata) na račun kantona i 30% (trideset procenata) na račun grada/opštine.
Fond pripadajući iznos sredstava, za kanton i gradove/opštine, raspoređuje na račun kantona najdalje u roku od 30 dana. Osnov za raspodjelu je udio plaćene naknade na području pojedinog kantona, odnosno opštine. Pripadajući iznos naknade za opštine, kanton je dužan rasporediti u srazmjeri sa udjelom plaćene naknade za svaku pojedinu opštinu.

  NES Zenica održao predizborne skupove u Nemilskom slivu - Raspisan tender u vrijednosti 150.000 KM za podvožnjak u Nemili (FOTO)

Dakle, sredstva o kojima ministar Isak govori u svom medijskom istupu nisu sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, nego sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH koja pripadaju Gradu Zenica, a posao transferisanja ovih sredstava čisto je administrativan, slično kao što je slučaj sa vodnim naknadama.

Zenici kao najvećem gradu u kantonu sa cca 28.000 registrovanih vozila i jednim od najvećih zagađivača zraka u BiH (ArcelorMittal koji plaća posebnu naknadu Fondu za zaštitu okoliša FBiH) pripada i veći iznos od onog koji se transferiše. Ilustracije radi, Općini Kakanj se svake godine po istom osnovu uplaćuje cca 600.000 KM više nego Gradu Zenica.

Imajući u vidu navedeno, pozivamo da se javno objave i programi ostalih općina u Zeničko-dobojskom kantonu.

Pored svega ovoga, Grad Zenica se redovno prijavljuje na javne pozive za dodjelu finansijskih sredstava koje objavljuju viši nivoi vlasti. Na osnovu javnih poziva u 2018. i 2019. godini Gradu Zenica je dodijeljeno 361.300,00 KM od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, 185.000,00 KM od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK i 36.500,00 KM od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Ministra Isaka pozivamo i da detaljno analizira programe lokalnih zajednica za 2020. godinu kako bi se uvjerio da se namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH zaista troše namjenski, te da 30% finansijskih sredstava koja pripadaju ZDK utroši na realizaciju konkretnih aktivnosti koje su u direktnoj nadležnosti kantona.

PRESS SLUŽBA