Home » Otvoreno pismo Gradskom vijeću i Gradonačelniku Zenice – Gradonačelniče, šta sad?

Otvoreno pismo Gradskom vijeću i Gradonačelniku Zenice – Gradonačelniče, šta sad?

Gradonačelniče, šta sad?

Na poziv Gradonačelnika 01.04.2017. na Smetovima je obavljeno proljetno čišćenje, u kome je učestvovalo nekoliko stotina ljudi. Čestitamo na inicijativi i rezultatima koji su tog dana postignuti. Danas, osam dana kasnije, Smetovi su opet prljavi i opet se parkiralo gdje se smije i gdje se ne smije. Većina se ponašala kao da je to „Alajbegova slama“, a niko to nije primijetio jer za Smetove niko nije zadužen i niko o njima ne brine, a dobar njihov dio je u vlasništvu grada Zenice.

Treba li opet Gradonačelnik da pokreće inicijativu za čišćenje i treba li još nešto više uraditi od samog čišćenja na Smetovima? Mi mislimo da to nije njegov posao. Mislimo da se konačno sistemski treba riješiti šta sa Smetovima, u kom smjeru treba da ide njihov razvoj, ko o njima treba da brine i ko ih održava. Djelomičan odgovor na ova pitanja dao je okrugli sto „Smetovi danas – Smetovi sutra“ održan u decembru prošle godine. Nakon ovog stola, 17 raznih udruženja i društava (Ujedinjena Zenica za Smetove) donijelo je određene zaključke kako ići dalje, šta uraditi odmah i kako popraviti trenutno stanje. Smatramo da i Gradsko vijeće treba da se upozna sa zaključcima i donese određene odluke, pa smo tražili da se o tome govori na jednoj od narednih sjednica Gradskog vjeća.

U prilogu :- zahtjev Gradskom vijeću Forum građana Zenice

Gradsko vijeće Zenice

PREDMET : Prijedlog da se na dnevni red jedne od narednih sjednica
stavi tačka: Smetovi danas – Smetovi sutra

Još 1984. urađen je regulacioni plan „Rekreaciono – sportski centar “Smetovi – Zenica“. Izgradnja ovog centra na Smetovima bila je predviđena Srednjoročnim planom razvoja za period 1985-1990. Prema ovom planu, na području Smetova trebali su biti izgrađeni razni sadržaji, ali vrlo malo je od toga urađeno. U nekoliko navrata u proteklom periodu se ponovo pričalo o Smetovima, ali je sve ostalo na priči.

Po Strategiji razvoja Općine Zenica usvojenoj 2011. za 2012-2013 predviđena je izrada “Plan upravljanja rekreacinim područjem Smetovi”, za čiju je izradu bila zadužena Općina Zenica, pa i to još nije urađeno.

Forum građana Zenice u saradnji sa 17 raznih udruženja, klubova i društava iz Zenice (Ujedinjena Zenica za Smetove) održao je okrugli sto „SMETOVI DANAS – SMETOVI SUTRA“

Ideja okruglog stola je bila da se konačno nešto pokrene na Smetovima.

Nakon uspješno održanog okruglog stola na kome je bilo 54 učesnika ispred raznih službi i udruženja definisani su zaključci 17 raznih udruženja i društava (Ujedinjena Zenica za Smetove) Predlažemo da ove zaključke usvoji i Gradsko vjeće (Predloženi zaključci se mogu i dopuniti u smislu dodatnih aktivnosti na prijedlog vjećnika). Uz usvajanje zaključaka predlažemo i obavezno donošenje slijedeće odluke :

1 – Grad Zenica treba da poduzme sve raspoložive mjere da se spriječi dalja devastacija prostora i sječa šume na Smetovima.

2 – Nadležne službe treba da završe upis parcela (zemljišta) u gruntovnicu koje su još prije 30 godina otkupili tadašnji SIZ stanovanja i . Općina Zenica.

3 – Shodno “Strategiji razvoja Zenice“ konačno krenuti u “Izradu plana upravljanja rekreacinim područjem Smetovi” jer danas u gradu niko ne brine kako se upravlja Smetovima.

4 – Da se donese odluka da svom gradskom imovinom i objektima na Smetovima upravlja i održava ih “J.P. za održavanje sportskih terena”

5 – Da Gradsko vijeće ili Načelnik formira Koordinaciono tijelo za praćenje i razvoj Smetova.
– Ovo tijelo treba planira razne aktivnosti i pomaže pri izradi novih planova i projekata koji se mogu realizovati u skladu sa postojećim regulacionim planom Smetova, koji je još uvijek na snazi. (Pojedini projekti se mogu finansirati iz raznih IPA fondova ili na bazi privatno-društveno partnerstvo.
– Da bi se spriječilo devastiranje Smetova ovo tijelo treba da što prije napravi plan konkretnih mjera i izvršilaca za zaustavljanje devastiranja Smetova.
– Da učestvuje u izradi “Plana upravljanja rekreacionim područjem Smetovi”

U ovo tijelo predlažemo da budu imenovani predstavnici gradskih službi (Služba za urbanizam , Služba za ekologiju, Služba za društvene djelatnosti i JP za održavanje sportskih terena) i predstavnici nevladinog sektora (Forum građana, Eko forum, Izviđači i Planinari). U rad Koordinacionog odbora povremeno po potrebi bi se uključivali i drugi u zavisnosti o temi koja bi se obrađivala na imenovanom tijelu

U potpisu :

Forum građana Zenice, Savez izviđača Zenice, Radio klub “Zenica”, Planinarsko društvo “Željezara”, EKO forum, Ekološki pokret OTPOR, Klub ekst. sportova “SCORPIO”, Ski klub “ZE 2010”, Ski klub “Zenica”, “VEDRO” – plan. sport. turizam, “Gorska služba spasavanja Zenica”, Plan. društvo “Mladost”, Plan.društvo “Tvrtkovac”,Plan.d. “Tajan-Lisac” Lovačko d. “Zmajevac”, poslodavci ZE-DO kant., poslodavci Zenice